با خانه مان

این مطلب را چند روز پیش از مراسم ازدواج نوشتم و انگار قسمت نبود کامل و منتشر شود:

انگار خوشحالم و کم کم دارد همه چیز شکل می گیرد و قطعات پازل زندگی کامل و کامل تر می شود. چند روز دیگر جشن می

بیشتر بخوانید