حسین سجادی

از حسین سجادی نوشتن برای من سخت است. سال های بسیار آنقدر با هم قاطی بودیم که انگار بخواهم درباره خودم حرف بزنم؛ و این سخت ترین کار دنیاست. چند سالی هم هست که آنقدر دوریم از هم که انگار دوتا غریبه. و از غریبه

بیشتر بخوانید