بلبل مسجد شازده

این اسمی بود که بابا رویش گذاشته بود. وگرنه برای من همه اش در سه حرف خلاصه می شد: علی. علی شاید اولین دوست جدی من به معنای واقعی باشد. اولین کسی که توانستم با او خاطره مشترک بسازم. هفت سال مان بود. خانه هایمان

بیشتر بخوانید