فرشته

نام دیگرش بانوست! و نام های دیگرش بسیار…
نام تمام زنانی که روزگاری می شناختم یا دوست داشتم بشناسم….
فرشته است؛ وقتی با لبخندهای شیطانش به استقبال آغوشم می آید…
بانو است؛ وقتی اخم می کند و بی حوصله لباس های بهم ریخته ی روی

بیشتر بخوانید